خواص آب نيسان

خواص آب نيسان

ما در اينجا اكتفا مى‌كنيم به آنچه كه در زاد المعاد است. سيد جليل علي بن طاوس رحمة الله عليه روايت كرده است كه:

روزى جمعى از اصحاب نشسته بودند حضرت رسالت پناه(ص) داخل شد و بر ايشان سلام فرمود و ايشان جواب سلام گفتند پس حضرت فرمود كه مى‌خواهيد تعليم نمايم شما را دوائى كه جبرئيل مرا تعليم كرده است كه محتاج به دواى اطبا نبوده باشم.

پس حضرت أمير المؤمنين(ع) و سلمان و ديگران سؤال نمودند كه آن دوا چيست؟

حضرت رسول(ص) به حضرت أمير المؤمنين(ع) خطاب نمود و فرمود كه در ماه نيسان رومى آب باران مى‌گيرى و سوره فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ هُوَ اَللّٰهُ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّٰاسِ و قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ هر يك را هفتاد بار مى‌خوانى و به روايت ديگر سوره إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ را نيز هفتاد مرتبه مى‌خوانى و هفتاد مرتبه اَللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَللّٰهُ مى‌گويى و هفتاد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد مى‌فرستى و هفت روز در بامداد و پسين از آن آب مى‌آشامى به حق آن خداوندى كه مرا به راستى بر خلق مبعوث گردانيده است سوگند ياد مى‌كنم كه جبرئيل گفت كه:

حق تعالى بردارد از كسى كه اين آب را مى‌آشامد هر دردى را كه در  بدنش باشد و عافيت بخشد او را و بيرون كند دردها را از بدن او و استخوانهاى او و اگر در لوح دردى براى او مقدر شده باشد محو نمايد و به حق پروردگارى كه مرا به حق فرستاده اگر فرزند نداشته باشد و فرزند خواهد آب نيسان را به آن نيت بياشامد او را فرزند روزى گردد و اگر زن عقيم باشد و فرزند نياورد و از اين آب با نيت بياشامد فرزند از او به وجود آيد و اگر مرد و زن پسر خواهند يا دختر از آن آب بياشامند مقصود ايشان به عمل آيد چنانچه حق تعالى مى‌فرمايد:

 يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً

يعنى حق تعالى مى‌بخشد هر كه را خواهد دختران و هر كه را خواهد پسران يا جفت مى‌گرداند براى ايشان پسران و دختران يعنى هر دو را به ايشان عطا مى‌كند و هر كه را خواهد عقيم و بى‌فرزند گرداند. پس حضرت فرمود كه اگر كسى درد سر داشته باشد و از اين آب بياشامد صداع او ساكن گردد به قدرت الهى و اگر درد چشم داشته باشد و در چشمهاى خود قطره‌اى از اين آب بچكاند و بياشامد و چشمهاى خود را از آن آب بشويد به اذن خداى تعالى شفا يابد و آشاميدن از آن آب بن دندانها را محكم گرداند و دهان را خوشبو كند و لعاب بن دندانها را كم كند و بلغم را كم كند و تخمه و امتلا به سبب خوردن طعام و آشاميدن آب بهم نرساند و از بادهاى قولنج و غير آن متاذى نگردد و درد پشت و درد شكم بهم نرساند و از زكام آزار نكشد و درد دندان بهم نرساند و درد معده و كرم معده را زائل گرداند و محتاج به حجامت نگردد و از مرض بواسير و خارش بدن و آبله و ديوانگى و خوره و پيسى و رعاف و قى نجات يابد و كور و لال و كر و زمين‌گير نشود و آب سياه در ديده‌اش نزول نكند و دردى كه موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را عارض نگردد و از وسوسه‌هاى جنيان و شياطين متاذى نگردد.

پس حضرت رسول(ص) فرمود كه جبرئيل گفت هر كه از اين آب بياشامد و به جميع دردهائى كه در مردم مى‌باشد مبتلا باشد موجب شفا از جميع آنها گردد.

 پس جبرئيل گفت به حق خداوندى كه ترا به راستى فرستاده هر كه اين آيات را بر اين آب بخواند و بياشامد حق تعالى دلش را مملو گرداند از نور و روشنى و الهام خود را در دل او وارد سازد و حكمت بر زبان او جارى گرداند و پر كند دل او را از فهم و بينائى و به او عطا كند از كرامتها آنچه به احدى از عالميان عطا نكرده باشد و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد و غش و خيانت و غيبت و حسد و بغى و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد و از عداوت و دشمنى مردم و بدگويى ايشان نجات يابد و موجب شفاء جميع امراض او گردد.

 مؤلف گويد كه اين روايت مشهور به عبد الله بن عمر منتهى مى‌شود و به اين سبب سندش ضعيف است و فقير به خط شيخ شهيد ديدم كه اين روايت را از حضرت امام جعفر صادق(ع) روايت كرده بود با همين خواص و سوره‌ها اما آيات و اذكار را به اين روش روايت كرده است كه مى‌خوانى بر آب نيسان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ و سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّٰاسِ و قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ هر يك را هفتاد مرتبه و مى‌گويى هفتاد مرتبه لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَللّٰهُ و هفتاد مرتبه: اَللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و هفتاد مرتبه:

سُبْحٰانَ اَللّٰهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ

و در خواص آن مذكور است كه اگر در زندان باشد و از آن بياشامد از حبس نجات يابد و سردى بر طبع او غالب نگردد و اكثر آن خواص كه مذكور شد.

در اين روايت نيز مذكور است و آب باران مطلقا مبارك است و منفعت دارد خواه در نيسان ببارد و خواه در غير آن.

چنانچه در حديث معتبر از حضرت أمير المؤمنين(ع) منقول است كه: بياشاميد آب آسمان را كه پاك كننده بدن شما است و دردها را دفع مى‌كند چنانچه حق تعالى مى‌فرمايد:

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطٰانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلىٰ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ اَلْأَقْدٰامَ.

يعنى مى‌فرستد حق تعالى بر شما از آسمان آبى براى آنكه پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شيطان را و دلهاى شما را محكم گرداند و ثابت گرداند به آن قدمهاى شما را) و در عمل نيسان بهتر آن است كه اگر جمعى خوانند هر يك مجموع آن سوره‌ها و اذكار را هفتاد مرتبه بخوانند و از براى آنها كه مى‌خوانند فايده‌اش عظيم‌تر و ثوابش بيشتر است و در اين سالها بعد از بيست و سه روز كه از نوروز بگذرد تقريبا داخل نيسان ماه رومى مى‌شوند و ماه نيسان سى روز است.

و از حضرت صادق(ع) منقول است كه: در هفتم حزيران البته حجامت بكن و اگر ميسر نشود در چهاردهم بكن. و اول حزيران تقريبا هشتاد و چهارم نوروز است و آن نيز سى روز است و حزيران ماه نحسى است.

چنانچه در حديث معتبر منقول است كه: در خدمت حضرت صادق(ع) ماه حزيران مذكور شد حضرت فرمود كه اين ماهى است كه حضرت موسى در اين ماه نفرين كرد بر بنى اسرائيل و در يك شب و يك روز سيصد هزار كس ايشان مردند.

و باز به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه: حق تعالى اجلها را در ماه حزيران نزديك مى‌گرداند، يعنى موت در آن بسيار مى‌باشد و بدان كه ماههاى رومى بنايش بر حركت آفتاب است و عدد آنها دوازده است بدين ترتيب: تشرين الاول- تشرين الآخر – كانون اول- كانون آخر – شباط-  آذر –  نيسان – ايار – حزيران- تموز – آب – ايلول- و چهار ماه را سى مى‌گيرند كه آنها تشرين الآخر و نيسان و حزيران و ايلولند و هفت ديگر  غير شباط را سى و يك مى‌گيرند و شباط را در سه سال متوالى بيست و هشت مى‌گيرند و در سال چهارم كه سال كبيسه ايشان است بيست و نه مى‌گيرند و سال ايشان سيصد و شصت و پنج روز و ربعى است و تشرين الاول كه اول سال ايشان است در اين سالها موافق نوزده درجه ميزان است و تفصيلش در كتاب بحار الانوار مذكور است و چون اين ماهها در احاديث مذكور شده است مجملى در اينجا ايراد نموديم انتهى.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *