فضیلت سوره واقعه

نقل است که عثمان بن عفّان به عیادت عبداللّه بن مسعود رفت در مرضى که به آن فوت شد به او گفت که از چه شِکوه دارى؟

گفت: از گناهان خود.

گفت: چه چیز میل دارى؟

گفت: رحمت پروردگار خود.

گفت: جهت تو طبیب طلب نکنم؟

گفت: طبیب مرا بیمار کرده.

گفت: امر  نکنم که به تو عطیّه بدهند؟

گفت: در وقتى که احتیاج داشتم به من ندادى الحال که مستغنیم مى‌دهى.

گفت: آنچه مى‌دهم جهت دختران تو بوده باشد.

گفت: ایشان را به آن حاجتى نیست، جهت اینکه من ایشان را امر کردم بخواندن سوره واقعه و من شنیده‌ام از حضرت رسول؟ص؟ که مى‌گفت هر که بخواند سوره واقعه را در هر  شب، نمى‌‌رسد به او پریشانى هرگز.

و از حضرت امام جعفر صادق(ع) نقل است که هر که بخواند سوره واقعه را هر  شب پیش از آنکه بخوابد ملاقات کند خداى عزّوجلّ را در حالتى که روى آن شخص چون ماه باشد در وقت تمامى آن.

و از حضرت امام جعفر صادق(ع) منقول است که هر که مشتاق باشد به بهشت و به وصف بهشت سوره واقعه بخواند.

توضیحاتی درباره مفاتیح الجنان